تبادل دارو در سامانه داروگ به چه شکل انجام می‌شود؟